Zobacz inne przedmioty:

Bibliografia średniowiecze

Bibliografia

 • Bibliografia

 • ŚREDNIOWIECZE

  • T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995.
  • T. Witczak, Literatura Średniowiecza, Warszawa 1990.
  • J. Woronczak, Polskość i europejskość literatury naszego średniowiecza, [w tegoż:] Studia o literaturze średniowiecza i renesansu, Wrocław 1993.
  • R. Barber, Rycerze i rycerskość, tłum. J. Kozłowski, Warszawa 2000.
  • F. Beer, Kobiety i doświadczenie mistyczne w wiekach średnich, przeł. A. Branny, Kraków 1996.
  • Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, E. Ostrowska, H. Feicht, Wrocław 1962.
  • Człowiek średniowiecza, pod red. J. Le Goffa, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa-Gdańsk 1996.
  • Cz. Deptuła, Galla Anonima mit genezy Polski. Studium z historiografii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego, Lublin 1990.
  • A. Drzewicka, Starofrancuska epopeja rycerska. Szkice, Warszawa 1979.
  • G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, przeł. K. Dolatowska, Warszawa 1986.
  • U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, przeł. M. Olszewski i M. Zabłocka, Kraków 1994.
  • M. Gębarowicz, „Psałterz floriański” i jego geneza, Warszawa 1965.
  • A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1976.
  • J. Huizinga, Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, Warszawa 1992.
  • W. P. Ker, Wczesne średniowiecze. Zarys historii literatury, przeł. T. Rybowski, Wrocław 1977.
  • J. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981.
  • C. S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, przeł. W. Ostrowski, Kraków 1995.
  • Literatura staropolska w kontekście europejskim. Związki i analogie, pod red. T. Michałowskiej i J. Ślaskiego, Wrocław 1977.
  • J. Malicki, Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie, Wrocław 1989.
  • R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 1994.
  • R. Mazurkiewicz, „Bogurodzica” w świetle tradycji chrześcijaństwa wschodniego, „Znak” 1994, nr 3.
  • T. Michałowska, Mediaevalia i inne, Warszawa 1998.
  • J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Średniowiecze, Warszawa 1963.
  • Od „Lamentu świętokrzyskiego” do „Adona”. Włoskie studia o literaturze staropolskiej, pod red. G. Brogi Bercoff i T. Michałowskiej, Warszawa 1995.
  • M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1973.
  • E. Ostrowska, Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Kraków 1978.
  • E. Ostrowska, O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych, Kraków 1967.
  • Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, pod red. T. Michałowskiej, Wrocław 1989.
  • H. Samsonowicz, Złota jesień polskiego średniowiecza, Warszawa 1971.
  • O. von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, przeł. A. Palińska, Warszawa 1989.
  • J. Starnawski, Średniowiecze, Warszawa 1989.
  • J. Starnawski, Wieki średnie i wiek renesansowy, Łódź 1996.
  • Średniowiecze. Studia o kulturze, pod red. J. Lewańskiego, t. 1-4, Warszawa 1961-1969.
  • K. Targosz, Korzenie i kształty teatru, Kraków 1995.
  • S. Urbańczyk, „Bogurodzica”. Problemy czasu powstania i tła kulturalnego, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1 (lub w: S. Urbańczyk, Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław 1979).
  • M. Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku, Kraków 1987.
  • J. Woronczak, Studia o literaturze średniowiecza i renesansu, Wrocław 1993.
  • W. Wydra, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej, Poznań 1992.
  • Wyobraźnia średniowieczna, pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1996.
  Zobacz inne lektury